LotusBalans

Algemene Voorwaarden LotusBalans

ALGEMENE VOORWAARDEN LOTUSBALANS

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Anja Smid, eigenaresse van LotusBalans te Nieuwerkerk aan den IJssel hierna te noemen “LotusBalans” geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 57548765 te Rotterdam.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke rechtspersoon (hierna te noemen “Cliënt”) in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Behandelingen en/of consulten: tussen Cliënt en LotusBalans overeengekomen behandeling of consult. Dit kan zijn per e-mail, telefoon of mondeling overeengekomen.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde geldig bij welke dienst van LotusBalans dan ook.

Artikel 2. Betalingen, toeslagen en vergoedingen verzekeringen

 1. Betaling van consulten geschiedt uitsluitend direct en á contant. Pinbetalingen zijn niet mogelijk bij LotusBalans. Ook een geldige LotusBalans cadeaubon of volle strippenkaart van LotusBalans kan gelden als betaalmiddel, dit ter beoordeling aan LotusBalans.
 2. De wijze van betaling van workshops en/of arrangementen staat vermeld op het inschrijfformulier van de desbetreffende workshop.
 3. Massages op locatie zijn voor hetzelfde tarief verkrijgbaar. Voor de reistijd wordt er een reistoeslag in rekening gebracht. Het actuele tarief voor de reistoeslag staat vermeld op de website van LotusBalans of is telefonisch/per e-mail opvraagbaar.
 4. Na elke behandeling of na een serie behandelingen geeft LotusBalans een bewijs van betaling mee aan de.
 5. LotusBalans is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergoeding door de Cliënt bij een zorgverzekeraar.

Artikel 3. Aansprakelijkheid bij behandelingen en massages

 1. LotusBalans verleent geen medische behandelingen of consulten. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling of consult te ondergaan bij LotusBalans.
 2. Bij de eerste kennismaking zal een intakegesprek worden gehouden. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om allergieën en/of overgevoeligheid te melden voor bepaalde stoffen. Bij twijfel over een contra-indicatie kan LotusBalans op elk moment besluiten een behandeling of consult niet uit te voeren of de behandeling te wijzigen. Bij twijfel bij de Cliënt over het wel of niet ondergaan van een behandeling of consult, dient Cliënt eerst voor alle zekerheid contact opnemen met zijn/haar huisarts.
 3. De Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het benoemen van relevante medische en/of gezondheidsinformatie voorafgaand aan de behandeling of consult.Indien er sprake is van medische klachten, is Cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, dan dient Cliënt dit te allen tijde door te geven aan LotusBalans.Belangrijk voor vrouwen: als de Cliënt zwanger is, of in de aanlooptijd om het te worden, dient de Cliënt dit beslist te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient de Cliënt dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
 4. De Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van LotusBalans. LotusBalans kan derhalve nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van LotusBalans voortvloeien.

Artikel 4. Garantievoorwaarden en verzekering

 1. De eigenaresse van LotusBalans heeft voor elke behandelingsmethode een erkende opleiding gevolgd en zal vanuit deze kennis de behandeling zo goed mogelijk geven.
 2. Voor een actueel overzicht van de beroepsverenigingen waar de eigenaresse van LotusBalans bij is aangesloten, verwijst LotusBalans de Cliënt door naar de website www.lotusbalans.nl. Het is ook altijd mogelijk om voorafgaand aan het consult te informeren naar de beroepsverenigingen.
 3. LotusBalans geeft op geen van haar diensten garantie en is nooit verantwoordelijk voor de gevolgen van een behandeling of een advies. LotusBalans geeft geen garantie dat de Cliënt van de eventueel vermelde klachten afkomt tijdens of na de behandeling.
 4. Klachten kunnen binnen 48 uur na de behandeling schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post.
 5. LotusBalans is WA verzekerd.

Artikel 5. Privacy en bescherming persoonsgegevens

 1. LotusBalans is gerechtigd om persoonsgegevens te registreren indien dit vereist is voor een consult of behandeling. De Cliënt heeft altijd recht op inzage van de eigen persoonsgegevens.
 2. Bij minderjarigheid kan uitsluitend de ouder en/of wettelijk voogd de persoonsgegevens van het kind opvragen. Opvragen van persoonsgegevens kan uitsluitend persoonlijk voorafgaand aan het consult. Aanvragen per e-mail of telefoon kan LotusBalans niet honoreren vanuit privacy- en veiligheidsoverwegingen.
 3. Persoonlijke en/of medische gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Artikel 6. Annulering en beëindiging dienstverlening

 1. Bij annulering van een afspraak dient de Cliënt tenminste 24 uur van tevoren af te bellen of te mailen naar anja@lotusbalans.nl. Bij annuleringen binnen 24 uur behoudt LotusBalans zich het recht voor de afspraak voor 50% in rekening te brengen. Hiervoor zal een factuur worden gemaakt. Bij het niet verschijnen op een afspraak, behoudt LotusBalans zich het recht voor om het volledige consultbedrag door te berekenen aan de Cliënt. Hiervoor zal een factuur worden gemaakt.
  Bij het niet betalen van de factuur, behoudt LotusBalans zich het recht voor een incassobureau in te schakelen.
 2. Indien er tijdens de behandeling een ziekte of complicatie optreedt die invloed heeft op de behandeling van LotusBalans en geen verdere behandeling plaats kan vinden bij de Cliënt, zal de behandeling per direct worden gestaakt door LotusBalans en de behandeling worden overgelaten aan een fysiotherapeut en/of (behandelend) arts.
 3. LotusBalans behoudt zich het recht te allen tijde een behandeling te annuleren, indien er naar het oordeel van LotusBalans geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.LotusBalans stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte en/of een externe locatie waar de consulten, arrangementen en/of workshops plaatsvinden.LotusBalans is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van LotusBalans te komen. LotusBalans heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is LotusBalans gehouden om enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. De Cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.

Artikel 7. Cadeaubonnen en stempelkaarten

 1. LotusBalans accepteert alleen cadeaubonnen en/of stempelkaarten die uitgegeven zijn door LotusBalans. Een cadeaubon kan een waardebon of cadeaucheque zijn, dit ter beoordeling aan LotusBalans.De cadeaubon of volle stempelkaart dient voorafgaand aan de behandeling of consult, overlegd te worden en kan nooit achteraf verzilverd worden.
 2. Cadeaubonnen en/of stempelkaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 3. Op elke cadeaubon en/of stempelkaart is een geldigheidsdatum vermeld, indien deze niet is vermeld, is de bon geldig tot maximaal één jaar na uitgifte hiervan. Bij inlevering van de cadeaubon en/of stempelkaart vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.De cadeaubonnen en/of stempelkaarten zijn alleen inwisselbaar bij LotusBalans voor een consult en/of behandeling zoals vermeld staat op de cadeaubon en/of stempelkaart. Cadeaubonnen zijn niet geldig bij workshops tenzij anders vermeld.
 4. Bij verlies van een cadeaubon en/of stempelkaart vervalt het recht op een eventuele openstaande behandeling of consult, tenzij overgegaan wordt op contante betaling.Elke cadeaubon of stempelkaart moet zonder zichtbare schade aangeboden worden. LotusBalans is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte beschadiging aan of op de cadeaubon en/of stempelkaart of voor beschadiging, diefstal of verlies en zoekraken met de post van de cadeaubonnen.
 5. Annulering van de door u bestelde cadeaubon en/of stempelkaart is niet mogelijk.Het reproduceren van de cadeaubonnen en/of stempelkaarten is verboden. Handel en verkoop vinden uitsluitend plaats via LotusBalans. Andere vormen worden gezien als overtreding en zullen niet worden geaccepteerd en hierover zal altijd aangifte worden gedaan.
 6. Cadeaubonnen en/of stempelkaarten zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van geldige handtekening en bedrijfsstempel van LotusBalans.
 7. Per behandeling en/of consult kan één cadeaubon of stempelkaart verzilverd worden, het is niet toegestaan meerdere bonnen tegelijk te verzilveren.
 8. Stempelkaarten zijn persoonsgebonden tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 9. Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden tenzij anders vermeld.
 10. De cadeaubonnen en/of stempelkaarten zijn niet geldig in combinatie met andere acties/ cadeaubonnen, tenzij anders vermeld.
 11. LotusBalans is te allen tijde in de gelegenheid om een cadeaubon en/of stempelkaart te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 8. Tarieven en tariefwijzigingen

 1. LotusBalans behoudt zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, en zal dit in alle redelijkheid tijdig kenbaar maken via de website.
Een afspraak die reeds is gemaakt voor een bepaald tarief, zal doorgaan vinden volgens het overeengekomen tarief.

Artikel 9. Kortingen en acties

 1. Kortingen en acties zijn alleen tijdens de gemelde actieperiode geldig.
 2. Kortingen en acties zijn niet met elkaar te combineren. Bij kortingen en acties zijn cadeaubonnen niet geldig.
 3. LotusBalans behoudt zich het recht voor te allen tijde actievoorwaarden te wijzigen.

Artikel 10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door LotusBalans te allen tijde gewijzigd worden zonder opgave van redenen.

Iedere Cliënt die gebruik maakt van de diensten van LotusBalans verklaart zich automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

© Alle rechten voorbehouden:

LotusBalans
Kroonkruid 33
2914 BS   Nieuwerkerk aan den IJssel

logo-lb-350